Zarezerwuj miejsce!


Regulamin Parkingu Rondo

§1

Regulamin parkingu określa szczegółowe warunki korzystania z miejsc postojowych, a także dróg dojazdowych do miejsc postojowych na "Parkingu Rondo" mieszczącym się przy ulicy Stanisława Skarżyńskiego 2A, zarządzanego przez firmę Ekko-Pol, która zwana jest dalej Obsługującym.

§2

Każdy wjeżdżając na teren parkingu wyraża zgodę na warunki korzystania przedstawione w niniejszym Regulaminie. Użytkownik parkingu zobowiązuje się do ścisłego przestrzegania obowiązujących przepisów ruchu drogowego, postanowień niniejszego Regulaminu i poleceń Obsługującego lub osób przez niego upoważnionych.

§3

Parking Rondo jest parkingiem strzeżonym, płatnym, czynnym 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Wysokość opłat określa cennik, będący załącznikiem do niniejszego regulaminu, znajdujący się przy wjeździe na parking, na stronie internetowej oraz u obsługi parkingu.

§4

Przedmiotem umowy jest najem miejsca parkingowego. Parking przeznaczony jest dla samochodów osobowych i dostawczych do 3,5 tony (w przypadku aut dostawczych oraz ponadgabarytowych prosimy o wcześniejszy kontakt z obsługą parkingu).

§5

Wjeżdżając na teren Parkingu Rondo należy obowiązkowo zawrzeć umowę z Obsługującym poprzez pobranie z terminala wjazdowego kwitu parkingowego. Jest również potrzebny do odbioru auta. Należy go zachować i okazać obsłudze w celu naliczenia opłaty parkingowej przy wyjeździe. Przepakowanie bagaży między busem a autem może nastąpić tylko we wskazanym przez obsługę miejscu. Zakazane jest wjeżdżanie na miejsca postojowe wraz z pasażerami i bagażami. Załadunek i wyładunek bagaży nie jest wliczony w usługę parkingową.

§6

Podczas wykonywania pojazdem manewrów na terenie Parkingu, Kierujący zobowiązany jest:
a. zachować szczególną ostrożność i poruszać się z prędkością nie większą niż 5 km/h
b. stosować się do przepisów Prawa o ruchu drogowym (Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Dz.U.Nr.98 poz.602 z późn. zm.)
c. podporządkować się poleceniom obsługi Parkingu oraz służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo
d. pojazd pozostawiony na parkingu powinien być skutecznie zabezpieczony przed samoczynnym przemieszczaniem się

§7

Wszelkie uszkodzenia pojazdów podczas manewrowania należy natychmiast zgłaszać obsłudze Parkingu i Policji. Kierujący ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim zarówno przez niego jak i osoby mu towarzyszące, bądź przez niego upoważnione do kierowania pojazdem. W przypadku zaistnienia szkody roszczenia będą rozpatrywane wyłącznie w przypadku zgłoszenia takiego przypadku przed wyjazdem klienta z parkingu.

§8

Kierujący zobowiązany jest zamknąć pojazd (zamknąć szczelnie wszelkie okna i inne otwory co najmniej na zamknięcia fabryczne) oraz uruchomić wszelkie zainstalowane w pojeździe urządzenia zabezpieczające. Właściciel parkingu nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z działania siły wyższej (np. gradu) oraz nieprzestrzegania przez korzystających z parkingu postanowień niniejszego regulaminu.

§9

Kierujący pojazdem zobowiązany jest zabezpieczyć z należytą starannością poza pojazdem dowód rejestracyjny pojazdu oraz wszelkie kluczyki chipy, karty magnetyczne itp. służące do uruchomienia pojazdu lub otwarcia pojazdu lub otwarcia bądź wyłączenia urządzeń zabezpieczających. Posłużenie się przez osobę nieuprawnioną skradzionymi kluczykami bądź dokumentami kluczykami, chipami, kartami magnetycznymi zwalnia Obsługującego od odpowiedzialności odszkodowawczej.

§10

Wyjeżdżając z parkingu Kierujący obowiązany jest zatrzymać się przy obsłudze Parkingu, okazać dokumenty pozwalające na wyjechanie pojazdem tj. kwit parkingowy jak również na żądanie dowód rejestracyjny, dowód osobisty lub prawo jazdy oraz uiścić opłatę za parkowanie. Obsługujący uznaje Kierującego przedkładającego kwit parkingowy za upoważnionego do kierowania pojazdem i wyjazdu nim z Parkingu.

§11

W przypadku zgubienia kwitu parkingowego pojazd może wyjechać z Parkingu wyłącznie po stwierdzeniu tożsamości danych poprzez okazanie przez kierującego pracownikowi Parkingu dowodu rejestracyjnego pojazdu, dowodu osobistego lub prawa jazdy. W przypadku odmowy wylegitymowania się przez kierującego bądź braku tożsamości danych, pracownik Parkingu niezwłocznie zawiadomi Policję.

§12

W przypadku zgubienia kluczyków bądź zamknięcia ich wewnątrz pojazdu, próby dostania się do wnętrza samochodu mogą być podjęte przez klienta po stwierdzeniu tożsamości danych poprzez okazanie przez kierującego pracownikowi Parkingu dowodu rejestracyjnego pojazdu, dowodu osobistego lub prawa jazdy. Wszelkie czynności zmierzające do otwarcia pojazdu klient podejmuje na własne ryzyko i ponosi pełną odpowiedzialność za szkody z tym związane. W przypadku odmowy wylegitymowania się przez kierującego bądź braku tożsamości danych, pracownik Parkingu niezwłocznie zawiadomi Policję. Obsługa parkingu, na życzenie przechowuje (w kasie pancernej) kluczyki od samochodów pozostawionych na parkingu.

§13

Kierującym w stanie nietrzeźwym lub których stan wskazuje na spożycie alkoholu, bądź innych środków odurzających obsługa może odmówić przyjęcia na Parking lub wydania z Parkingu pojazdu. Na terenie Parkingu obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu.

§14

Obowiązuje bezwzględny zakaz wjazdu na Parking pojazdów przewożących wszelkiego rodzaju materiały niebezpieczne, łatwopalne itp.

§15

Rezerwacja klienta może zostać zwolniona w przypadku braku wjazdu w czasie 6 godzin od wybranej godziny (podczas rezerwacji).

§16

Przy dokonywaniu rezerwacji na 12 godzin przed planowanym wjazdem, w przypadku pełnego parkingu, rezerwacja może zostać nie przyjęta, o czym klient zostanie powiadomiony niezwłocznie.

§17

Obsługa parkingu może odmówić przyjęcia pojazdu na parking między innymi gdy:
a. Gdy parking jest pełny.
b. Gdy pojazd jest w złym stanie technicznym.
c. Bez podania przyczyny.

§18

Parking posiada ubezpieczenie OC w firmie PZU obejmujące szkody powstałe w wyniku zadziałania osób trzecich. Właściciel parkingu nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z działania siły wyższej oraz nieprzestrzegania przez korzystających z parkingu postanowień niniejszego regulaminu.

§19

Parking nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia takie jak:
– wyrządzone przez innych klientów parkingu do kwoty odszkodowawczej 1000 złotych.
– pęknięcia szyb wynikające ze zmęczenia materiału, różnicy temperatur lub wcześniejszych uszkodzeń szyby.
– wynikające z działania siły wyższej np. opadów gradu.

§20

Opłata za parking naliczana jest w systemie 24 godzinnym. Następny dzień rozliczeniowy rozpoczyna się po przekroczeniu 24 godziny pobytu na parkingu.
Opłata za parkowanie pobierana jest w biurze parkingu przy odbiorze auta po okazaniu biletu parkingowego.

§21

W cenę wliczony jest transfer Parking-Lotnisko, Lotnisko-Parking (w przypadku ponownego transferu np.: parkujący zapomniał telefonu z samochodu, opłata dodatkowa to 10 zł).

§22

Regulamin parkingowy jest integralną częścią umowy z klientem.

Pytania, skargi i wnioski związane z funkcjonowaniem parkingu Rondo należy kierować na nasz adres e-mail kontakt@parkingrondo.pl